ВаТ-Аромат Глицинии (Т.Валькова) Sport

Спорт ВаТ-Аромат Глицинии (Т.Валькова)
Полуминиатюоный трейлер
Sport of VaT-Aromat Glitsiniy (T.Valjkova)
Semiminiature trailer, longifolia